Regulamin użytkowania

Regulamin korzystania ze strony

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”)  określa warunki korzystania ze strony www.upominkib2b.pl (dalej: „Strona”).

Administratorem Strony jest XBS Logistics S.A.z siedzibą w Błoniu, Pass 20M, 05-870 Pass wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000162028, posiadającą numery NIP 5242380693 i REGON 017174675 z kapitałem zakładowym 5.677.450,000 zł opłaconym w wysokości 5.344.100,00 zł,, (dalej: „XBS Logistics” lub „Spółka”).

We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony prosimy o kontakt  na adres poczty elektronicznej: kontakt@upominkib2b.pl.

Informujemy, że korzystanie ze Strony oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której kompletną i wyłączną treść stanowi niniejszy Regulamin. XBS Logistics jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu. Jeśli nie zgadzają się Państwo z jakimkolwiek jego postanowieniem, prosimy o opuszczenie Strony i niekorzystanie z niej.

Aby korzystać ze Strony, użytkownik musi być osobą pełnoletnią (mieć ukończone 18 lat). W celu weryfikacji wieku użytkownik jest proszony o potwierdzenie swojej pełnoletności przed rozpoczęciem korzystania ze strony.

Celem Strony jest świadczenie następujących usług drogą elektroniczną: umożliwienie pełnoletnim użytkownikom zapoznania się z informacjami o Spółce, oferowanych przez nią usługach, produktach, a także o markach i produktach. Treści zawarte na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny.

Żadna informacja na Stronie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży.

Regulamin jest dostępny dla użytkowników na Stronie nieodpłatnie przez cały okres jej istnienia.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. Niniejsza Strona kierowana jest do użytkowników zamieszkałych w Polsce. W przypadku korzystania ze Strony przez użytkownika z innego kraju niż Polska, powinni oni stosować się również do obowiązujących ich przepisów prawa lokalnego.